Manual pràctic de la Protecció de la Legalitat Urbanística a Catalunya. por Pérez i Ferràndiz, Josep A. / Sangrà i Solé, Maria / Izquierdo i Carbonell, Montserrat / Catasús i Puig, Marc

Manual pràctic de la Protecció de la Legalitat Urbanística a Catalunya.

Título del ebook: Manual pràctic de la Protecció de la Legalitat Urbanística a Catalunya.
Autor: Pérez i Ferràndiz, Josep A. / Sangrà i Solé, Maria / Izquierdo i Carbonell, Montserrat / Catasús i Puig, Marc
Editorial: J.M. Bosch Editor
Categoría: Urbanismo
Fecha de publicación: 2/21/2008
Número de páginas: 448
ISBN: 9788476988077
Idioma: Español
Más información del libro: Urbanismo

Accede a tus E-Books Favoritos!

 

Descripción del libro:

Autors: Pérez i Ferràndiz, J.A., Sangrà i Solé, M., Izquierdo i Carbonell, M. i Catasús i Puig, M. Aquest manual té per finalitat orientar principalment als serveis tècnics i jurídics dels ajuntaments de l’àmbit català sobre les actuacions i els procediments a seguir davant les accions o les omissions que presumptament comportin la comissió d’infraccions urbanístiques, així com aquelles actuacions que es troben emparades amb una llicència que vulnera l’ordenament jurídic urbanístic. A tal efecte, el manual s’estructura en dues parts. La primera part pretén ésser una ressenya dels conceptes bàsics en matèria de protecció de la legalitat urbanística abastant tant la distribució de competències de les diferents administracions en aquesta matèria, així com una breu anàlisi dels procediments de protecció de la legalitat urbanística, la revisió de les llicències municipals, les infraccions urbanístiques, els presumptes responsables de la seva comissió i l’activitat inspectora. Per bé que aquesta part és essencialment teòrica, s’ha considerat convenient recollir algunes referències jurisprudencials que permetin orientar als ens locals, preferentment ajuntaments, sobre quin és el criteri dels tribunals sobre els conceptes bàsics dels diferents procediments de disciplina (clandestinitat de les obres, responsables, prescripció de les infraccions, principis bàsics del procediment sancionador) en el benentès que atès que la legislació urbanística catalana vigent i estatal de caràcter bàsic (Decret legislatiu 1/2005, Decret 305/2006, Decret llei 1/2007 i Llei estatal 8/2007) és relativament recent, en moltes ocasions les referències jurisprudencials no analitzen dita normativa en concret atès que no havia entrat en vigor per bé que poden ser un exponent valuós de la interpretació dels conceptes tradicionals en matèria de disciplina urbanística. La segona part, té un caràcter eminentment pràctic tot recollint un seguit de formularis -esquemes i models- que pretenen facilitar al personal dels ens locals una eina de treball per a la tramitació efectiva de cadascun dels procediments de protecció de la legalitat urbanística regulats per la legislació vigent. Aquests formularis inclouen una ressenya normativa i uns comentaris a peu de pàgina l’objectiu dels quals és, com s’ha dit, facilitar l’exercici de les competències municipals en aquesta matèria i donar un mínim de seguretat als operadors jurídics en la seva tasca diària partint de l’experiència professional dels autors del llibre. En resum, aquest manual només aspira a convertir-se en un document de consulta, àgil, pràctic i clarificador, per a tots els operadors jurídics en aquesta matèria i, preferentment, per als professionals al servei de l’administració local que intervenen en la tramitació del diferents procediments de protecció de la legalitat urbanística que han d’aplicar una legislació que en ocasions és de difícil interpretació. Índex I.La protecció de la legalitat urbanística Introducció Les administracions i els òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat urbanística Els procediments de protecció de la legalitat urbanística Revisió de llicències urbanístiques Les infraccions urbanístiques Persones responsables L’activitat inspectora II. Formularis dels procediments de protecció de la legalitat urbanística Esquema i procediment complex de protecció de la legalitat Esquema i procediment sancionador urbanístic ordinari Esquema i procediment sancionador urbanístic abreujat Esquema i procediment de restauració d’obres en curs Esquema i procediment de restauració d’bres acabades Esquema i procediment de revisió de llicència anul.lable d’obres en curs Esquema i procediment de revisió de llicència anul.lable d’obres acabades Esquema i procediment de revisió de llicència nul.la d’obres en curs Esquema i procediment de revisió de llicència nul.la d’obres acabades Preceptes legals bàsics d’aplicació als procediments de protecció de

Sobre el autor:

Información sobre el autor no disponible